ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณสามแยกถนนเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://goo.gl/MozPDv

256101050927

Information Center