เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์แฮงค์ หมู่ที่ ๕ - ๘ จำนวน ๗ ป้าย

ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF

Information Center