เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.

Information Center