เรือง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.

Information Center