ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF

Information Center