เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF

Information Center