เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมชุดยกถังขยะสาธารณะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ อัน

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.

Information Center