เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.

Information Center