เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

จำนวน ๑๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.

Information Center