เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.

Information Center