เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมรางวี คสล.ถนนซอยหมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.

Information Center