เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยชนิด ๔ ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลิตร

จำนวน ๗๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center