เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเหล็กเทท้ายชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลบ.ม. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center