เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทิดพระเกียรติ ๑

(ทางแยกถนนแก้วอินทร์) ถึงคลองรางเสือปลาเก่า หมู่ที่ ๕,๘ และวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวรหมู่บ้านพฤษา ๓๙

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดPDF.

Information Center