ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center