สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู(ชนิดแขวน) จำนวน ๒๐ เครื่องพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center