การประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อทางส่ง-ทางดูด ไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

 

Information Center