สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องเสียงประกาศภายในและภายอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center