การประมูลจ้างจำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลภาวัล ๑

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลภาวัล หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF

Information Center