การประมูลจ้างจำนวน ๒ รายการ

๑. โครงการยกระดับถนนแฮสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านมิตรประชา หมู่ที่ ๘

๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแฮสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรประชา หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center