การประมูลจ้างจำนวน  ๒  รายการ

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบางใหญ่ซิตี้โครงการ ๑

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center