สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการเครื่องเสียงประกาศภายในและภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center