สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

1.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

2.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center