สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

๑.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

๒.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย