เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา

รายการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุด ๒๐ ตัว จำนวน ๒ ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย