เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้ไร้สาย ชุดภาครับสัญญาณ(ลูกข่าย) จำนวน ๕ ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย