เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้ไร้สาย ชุดภาครับสัญญาณ(ลูกข่าย) จำนวน 5 ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย