เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบฝาเรียบ ชนิดพลาสติก ชนิด ๔ ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ถัง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center