เรื่อง ประมูลจ้างจำนวน ๓ รายการดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าหมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๓

รายการที่ ๒ โครงการก่องสร้างถนน คสล.บริเวณทางแยกถนนซอยวัดเสาธงหินถึงบ้านนางสาวอรุณ จุ้ยฟัก หมู่ที่ ๗

รายการที่ ๓ โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียวถนนบางใหญ่ โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย