เรื่อง ประมูลจ้างจำนวน 3 รายการดังนี้

รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าหมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3

รายการที่ 2 โครงการก่องสร้างถนน คสล.บริเวณทางแยกถนนซอยวัดเสาธงหินถึงบ้านนางสาวอรุณ จุ้ยฟัก หมู่ที่ 7

รายการที่ 3 โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียวถนนบางใหญ่ โครงการ 2 หมู่ที่ 6  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center