การประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center