การประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย