เรื่อง การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

ชั้น ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center