สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย