สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center