เรื่อง ประมูลจ้าง ๒ รายการ

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวแฮสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้โครงการ ๑

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวแฮสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้โรงการ ๒

หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center