เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center