เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดยปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๘๑.๑๐ ตารางเมตร) หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีการ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center