เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้า่ย

Information Center