เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับพื้นที่ลานขนถ่ายและคัดแยกขยะ และก่อสร้างอาคารจอดรถ อาคารเก็บของ อาคารห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center