เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ถนนเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center