เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ถนนเทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย