เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างถนนแก้วอินทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนแก้วอินทร์จากคลองพุทราถึงสามแยกสุดเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการและปริมาณงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน เลขที่ ๔๑/๖๐)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.PDF