กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน รับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเกาะเกร็ด เรียนรู้และทำเครื่องปั้นดินเผาสิ้นค้าประจำจังหวัดนนทบุรี
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเสาธงหิน
๒. อายุระหว่าง ๕ - ๒๕ ปี
๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๔. ผู้ปกครองให้คำยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร ๐-๒๑๕๗-๒๕๕๗

29133724 1656602971098141 1501102597644222464 o