Untitled 26032018 150722

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร.02-150-2552-3