แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Untitled 30042018 092000

Untitled 30042018 092000001