34033498 1738759206215850 136501821672783872 n

เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ จะทำการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายเมนโครงการ 2 , ถนนศาลพระเจ้าตาก , มบ.ลภาวัล โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อลดปัญหาอุดตันของท่อระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง จึงขอความร่วมมือโปรดอำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินการลอกท่อฯ ดังนี้
1.โปรดเก็บสิ่งของและเสื้อผ้าของท่านซึ่งอาจเปรอะเปื้อนจากการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ
2.โปรดอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาบริการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ โดยเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่อาจเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
3.งดเว้นการจอดรถในวันและเวลาที่กำหนด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้