เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้ดำเนินโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ ระยะ คือ กิจกรรมที่ ๑ การตรวจสอบทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ดำเนินการตรวจสอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาล มีการตรวจประเมิน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพและด้านชีวภาพ(แบคทีเรีย) กิจกรรมระยะที่ ๒ การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลทั้งด้านกายภาพและแบคที่เรียพร้อมมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน จึงควรเลือกบริโภคอาหารจากร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ซึ่งเป็นร้านที่ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลและผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลทั้งด้านกายภาพและแบคทีเรีย

IMG 1833