เทศบาลตำบลเสาธงหินกำลังดำเนินการ ยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทิดพระเกียรติ 1 หมู่ที่ 5 จึงประชาสัมพันธ์มายังท่าน อาจไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร และโปรดเก็บสิ่งของที่วางบริเวณผิวจราจรเช่น กระถางต้นไม้ รถยนต์ โต๊ะหิน เป็นต้นหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่างเทศบาลตำบลเสาธงหิน โทรศัพท์ 02 150 2553 ถึง 5 ต่อ 3200 ในวันและเวลาราชการ

#เทศบาลตำบลเสาธงหินสร้างสุข #ไร้อุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสุขให้ชุมชน #แจ้งเครือข่ายสาธารณูปโภค