42906158 1916194281805674 7813716087580655616 n

 

เทศบาลเสาธงหิน เชิญชวนน้องๆ หนูๆ ที่มีอายุระหว่าง 6–18 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด รับใบสมัครได้ที่กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเสาธงหินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4–10 ต.ค.61 ในวันเวลาราชการ เอกสารการสมัคร ดังนี้ 
1.สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ในเขตเสาธงหินเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
เริ่มดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12–29 ต.ค. 61 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น.–12.00 น. ณ ห้องศูนย์เยาวชนเทศบาลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2150-2557(กองการศึกษา)