อำเภอบางใหญ่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการให้ความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฏหมายระดับพระราชบัญญัติ มาตรา ๗๗

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

scan 0001 0001