กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน
รับสมัครครอบครัวเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น) 
ในวันเสาร์ที่ ๒๔ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และระบบนิเวศ ปตท. อำเภอวังจันทร์ และศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองได้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ จึงประกาศรับสมัครครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ ครอบครัว
รายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๑.๑ ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ หรือ แม่ หรือผู้ปกครอง และ บุตร หลาน ของตนเอง (อายุตั้งแต่ ๖ ปี - ๒๕ ปี)
๑.๒ มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหิน 
๒. หลักฐานในการสมัคร 
๒.๑ ใบสมัคร
๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
๓. กำหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ จนครบจำนวน ๒๐ ครอบครัว (รับสมัครในวันและเวลาราชการ) สมัครได้ที่ ชั้น ๓ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร ๐๒-๑๕๐-๒๕๕๓,๐๒-๑๕๐-๒๕๕๔ ต่อ กองการศึษาหรือนายเชาวรัตน์ ๐๘๗-๐๓๖-๒๙๕๓ นายณรงค์ศักดิ์ ๐๘๖-๕๖๕-๒๐๔๖