67690953 2380615878696843 4675233066048815104 n

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น เทศบาลตำบลเสาธงหิน จะส่งเจ้าพนักงานสำรวจเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

จึงขอความร่วมให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการอื่นๆ ต่อเจ้าพนักงานสำรวจตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง โทร. 02 150 2553 - 5 ต่อ 1300,1332,1336