งดใชถงพลาสตก 2 ยอ2

ทศบาลตำบลเสาธงหิน เชิญชวนทุกท่านร่วมทำดีด้วยหัวใจ

ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก