โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง ภายใต้การจัดกิจกรรม

ออกกำลังกาย ชะลอวัย หัวใจ strong

โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมผูู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย

สร้างสุขภาพร่างกายได้แข็งแรง

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการผสงวยหวใจแขงแรง28862 ๑๙๐๘๒๙ 0228